محاسبات صوتیدوستان محترم مطالب این صفحه زنجیره وار و به هم پیوسته هست و درخواست می کنم از صدر تا ذیل صفحه را به دقت مطالعه بفرمایید و مطلبی از توجهتون دور نماند چرا که تمام عناوینی که توضیح داده می شود بعدا در فصول مهمتر از آنها سخن به میان می آید و درک مفاهیم اولیه برای ادراکات ذهنی در محاسبات پیچیده تر دارای اهمیت فراوان است . هر جا که احساس می کنید مطلب از محور بحث خارج شده دقیقا همان مطلب به دلیل خاصی ذکر شده که درک آن به مطالب بعدی مربوط می باشد لذا تقدیم و تاخیر مطالب بر اساس ذهنیت ایجاد شده از مطالب ، چیده خواهد شد