مقالات محاسبات صوتی

محاسبات صوتیدوستان محترم مطالب این صفحه زنجیره وار و به هم پیوسته هست و درخواست می کنم از صدر تا ذیل صفحه را به دقت مطالعه بفرمایید و مطلبی از توجهتون دور نماند چرا که تمام عناوینی که توضیح داده می شود بعدا در فصول مهمتر از آنها سخن به میان می آید و درک مفاهیم اولیه برای ادراکات ذهنی در محاسبات پیچیده تر دارای اهمیت فراوان است. هر جا که احساس می کنید مطلب از محور بحث خارج شده دقیقا همان مطلب به دلیل خاصی ذکر شده که درک آن به مطالب بعدی مربوط می باشد لذا تقدیم و تاخیر مطالب بر اساس ذهنیت ایجاد شده از مطالب ، چیده خواهد شد