صوت فرا صوت فرو صوت

صوت ، فراصوت ، فروصوت

تصور کنید یک حلقه کش پول در میان دوانگشت خود قرار داده اید با چند اتفاق حادثه نهایی رخ میدهد:

– اتفاق اول نیروی کششی که دوانگشت دستان شما بر حلقه کش وارد می سازد از این نیرو، مولوکول ها چینش خود را تغییر داده و پیکره ی جسم تغییر شکل داده و کشیده می شود.

– اتفاق دوم قطع نیروی کشش انگشتان دست و رها شدن حلقه از فشار کششی انگشتان دست است.

– اتفاق سوم بوجود آمدن نیروی الاستیسیته خاصیتی که باعث می شود حلقه به شکل اول و نخست خود بازگردد.

– اتفاق چهارم پس از بوجود آمدن نیروی الاستیسیته در جسم نوعی آشفتگی بوجود آمده که این آشفتگی به ارتعاش مولوکول ها و ایجاد موج درآنها می انجامد. در این قسمت انرژی آکوستیکی ظهور کرده و به موج و ارتعاش حاصله دستورالعمل داده و امواج را به شکلی که مستعد هستند زاویه و حجم و شکل و شمایل می بخشد . این حالت از ترانسمیشن بوجود آمده حادث می شود.

– اتفاق پنجم تراگسیل است که حلقه ی کش از بین دوانگشت دست به سمتی شلیک شده و پرتاب می شود . پتانسیل و انرژی هدایت کننده همان آکوستیک است.

حال تصورکنید همین کار را دیافراگم بلندگو با هوا کرده و مولوکول های هوا باردار، امواج صوتی شده و سپس با بازگشت مولوکول ها به حالت اول خود بر اساس الاستیسیته و خاصیت برگرداننده موجی ایجاد شده ، که تمام مولوکول های اطراف را در شمول آن قرار می دهد ، این موج در فرکانس ها و ضربات مشخصی و محدوده ی معینی و سرعت تعیین شده ای صوت نام دارند و کمتر از آن سرعت را ، فرو صوت و بیش از سرعت صوت را ، فرا صوت می نامند.

دقت کنین هرچه که به این اتفاقات مربوط است را علم امواج و آوا شناسی و موج شناسی بررسی میکند و عوارض و عواقب بعد از این اتفاقات را نیز علمی مورد توجه و محاسبه قرار می دهد که آکوستیک نام دارد.

جامع موارد مربوط به امواج ، ظهور ، بروزنتیجه انحراف ، هدایت ، بازگشت و هر چیز دیگر در مورد آن ها مربوط به علم آکوستیک است.

وقتی بلندگویی موج صوتی ایجاد میکند این علم آکوستیک است که مقدار و طول و توان و فشار و دامنه و بازتاب و آشفتگی بوجود آمده را محاسبه می کند.

وقتی یک گلوله از یک سلاح شلیک می شود این علم آکوستیک است که میزان تخریب شدن را مطالعه و محاسبه می کند.

ازمیکروفن های سیستم های صوتی تا بلندگو ها و گوش انسان گرفته، تا تارهای صوتی فرکانس صدای حیوانات و غیره را علم آکوستیک بررسی می کند.

مقالات دیگر ما >