میکروفن شور

مارس 10, 2021

میکروفن با سیم وکال SHURE PGA 58

فوریه 7, 2021

میکروفن باسیم SHURE – PGA 48

اکتبر 22, 2020

میکروفن با سیم SHURE BETA 98AMP-C

اکتبر 13, 2020

میکروفن با سیم SHURE BETA 98 AD-C