میکروفن درام

نوامبر 15, 2020

BETA SERIES

سپتامبر 22, 2020

میکروفن باسیم SHURE – SM81

سپتامبر 15, 2020

میکروفن باسیم SHURE – SM48

سپتامبر 12, 2020

میکروفن هدست با سیم SHURE – SM35