شور

اکتبر 12, 2020

میکروفن با سیم SHURE BETA 98S

اکتبر 4, 2020

میکروفن با سیم SHURE SM 58-50A

سپتامبر 30, 2020

میکروفن هدمیک SHURE SM 31FH

سپتامبر 25, 2020

میکروفن با سیم SHURE-BETA 52A