پروژه‌های سیما صوت ایرانیان در زمینه

مشاوره، طراحی و اجرا سیستم کنفرانس، سیستم ویدئو کنفرانس، تجهیز سالن کنفرانس، اتاق کنفرانس


پروژه های ما>