یک تبصره علمی بر موضوع امواج آکوستیک

یک تبصره علمی برموضوع امواج آکوستیک

آیا نیروی جاذبه بر روی امواج تأثیرداشته و سبب کشش امواج به سمت زمین می شود ؟

نیروی جاذبه طبق تعریف دانشمند بزرگ علم فیزیک انیشتن عبارت است از اینکه هر دو جسمی که دارای جرم باشند یکدیگر را جذب می کنند و شدت این جذب به میزان جرم بیشتر قدرتمندتر خواهد بود.

برای نمون اگر سیبی را مقابل زمین قرار دهیم در تصور اشتباه این سیب است که به سمت زمین حرکت میکند اما طبق نظر انیشتن هم سیب به سمت زمین و هم زمین به سمت سیب حرکت می کند اما در صد حرکت زمین به سمت سیب به میزان جرم سیب است که مثلا یک میلیاردم زمین محاسبه شود اما درصد جرم زمین مثلا چند میلیارد برابر جرم سیب است . سیب باشدت و سرعت بیشتری به سمت زمین حرکت می کند . نیروی جاذبه بر خلاف تصورعموم مردم ربطی به میدان مناطیسی زمین ندارد چرا که جرم یک شئ مثل سیبی که از درخت میفتد از مولوکول هایی تشکیل نشده است که میدان مغناطیسی بتواند برروی آن تأثیربگذارد.

حال سوال دوم آیا نیروی جاذبه می تواند بر روی امواج و نور تأثیر بگذارد و سبب افول و افت امواج صوتی و فرا صوتی و فروصوتی شود یا سبب افت نور شود؟

امواج به هر شکلی که باشند جرم نداشته و بنا بر نظریه انیشتن و بزرگان علم فیزیک بسته هایی ار انرژی تولید شده هستند ، که فاقد جرم می باشند و غیر مادی بوده و مولوکول یا اتم یا ذرات ریز تر ندارند. نور نیزکه با نام فوتون شناخته می شود بسته هایی از فوتون ها هستند که به عنوان انرژی بوجود آمده مطابق با امواج جرم نداشته و از حیث جایگاه متفاوت با امواج بوده و باید گفت امواج صوتی وغیره صوتی و همینطور نور به دلیل نداشتن جرم مادی در قاعده جاذبه دخیل نخواهند بود و کاملا مستثنی هستند.پس صدای امواج یک بلندگو براثر جاذبه افول نکرده و دلایلی غیر از جاذبه سبب افول و کسور امواج صوتی خواهد شد.

فشار لایه های هوا ، دمای محیط سرما و گرما، رطوبت هوا و عوامل این چنینی در امر افت صدا در طول مسیر و شکست اموج صوتی موثرند.

سرعت صوت در جامدات ، سریعتر از مایعات و سرعت صوت در مایعات ، سریعتر از گازها می باشد. آنچه ثابت و غیر متغییر است محدوده ی سرعت صوت در هوا و محدوده ی سرعت صوت در آب و مایعات و محدوده سرعت صوت درجامدات است.

وقتی از روابط مولوکولی در آکوستیک سخن به میان می آید مولوکول ها به عنوان حامل و انتقال دهنده ی انرژی به یکدیگر مطرح هستند نه به عنوان اصل انرژی که ذات امواج را شکل میدهد. پس مولوکول ها تأثیر پذیرنده از جاذبه و امواج آکوستیکی و نور غیر تأثیر پذیرنده از جاذبه خواهند بود .به تصویر نمودار نگاه کنید :

هر جسم بر اساس قابلیت مولوکولی ویژه و مختص خود توان تحمل کشش وحد الاستیکی دارد.

که این حد با نمودارهای محاسباتی علم فیزیک مشخص میشود (طبق تصویر) . قبل از وارد آمدن نیروی الاستیک یا همان کشش جسم در حالت غیر کشسانی و غیر ارتجاعی قرار دارد وپس از ورود نیروی کششی حالت الاستیک به خود می گیرد.

مقالات دیگر ما >