چرا علم آکوستیک را آکوستیک می نامند؟


هر نوع موج و ارتعاش در عالم هستی یا باسرعت نورحادث شده از امواج عرضی هستند و یا با سرعتی در محدوده ی صوت ( که اکثرا حادث شده ) از امواج طولی هستند.
مدیریت علم امواج الکترومغناطیس و نور و امواج رادیویی خاص به علم اپتیک، و مدیریت امواج در محدوده ی صوت به علم آکوستیک مربوطمی باشد.
موج های صوتی دارای منشاء مکانیکی ، بیشتر از موج های الکترومغناطیسی در هنگام انتقال انرژی ارتعاشی به انرژی مکانیکی تبدیل می شوند ، این گونه اکوستیک از اوپتیک متمایز می گردد.
اوپتیک ، علت پیدایش موج عاملی غیرمکانیک و کاملا متفاوت با مفاهیم آکوستیک از قبیل جرم ، گشتاور ، لختی ، یا خاصیت الاستیکی و کشسانی است.
پس هنگامی که در مورد موج ها و ارتعاشات صحبت می شود منظور امواج مکانیکی می باشد.