پاسخ فرکانسی بخش دوم

پاسخ فرکانسی بخش دوم

فیلمی که در قسمت قبلی به آن اشاره شد تاثیر مستقیم امواج صوتی بر روی براده های ریخته بر صفحه را نشان داد که این امواج از معدل تاثیر میدان مغناطیسی بر دیافراگم بلندگویی که در زیر صفحه قرار دارد به صورت قاعده ی تشدید علم فیزیک بر روی صفحه ی ابتدایی تاثیر میگذارد به وجود آمده است.

هر چه قابلیت و سرعت تغییر قطب در آمپلی فایر ها و قابلیت جابجایی دیافراگم اسپیکر ها بالا تر باشد امواج تولید شده ی صوتی و آکوستیکی با فرکانسهای تعریف شده و سطح مناسب تر و با دقت بیشتری پخش خواهند شد این حساسیت در تولید امواج را مشخصه ی دیگری از مبانی فیزیکی اسپیکر تعیین میکند که که آنرا سنسیتیویتی sensitivity می نامند.

سنسیتیویتی کمیت محاسبات سینوسی حساسیت بلندگوها و مبنایی است که ذکر شد . البته اگر بخواهیم جزییات محاسبات سینوسی یک بلندگو را عرض کنیم مطالب برای دوستان پیچیده خواهد شد و طبعا توضیح بیش از این لازم نخواهد داشت بهر حال هر چه سنسیتیویتی بر مبنای واحد اندازه گیری واتبر متر مربع یا ئات بر فوت مکعب محاسبه میشود بالاتر باشد کیفیت تولید پاسخ فرکانسی آن خواهد شد.

نحوه تولید امواج در ملوکول های هوا مثل تنه زدن های یک گوی به گوی کناریست.

تصاویر قسمت بعدی را مشاهده کنید …

پاسخ فرکانسی

مقالات دیگر ما >