موج Crispation چیست؟

موج Crispation چیست؟

موج یا همان کریسپیشین در زبان فارسی با معنی اصطلاحی پیچش، موج ، انقباض شناخته می شود.

به هرنوع آشفتگی مولوکولی و اتمیک در محیط که در فضا یا فضا زمان ( استعداد لحضه ای ومقطعی در زمانی خاص ) انتشار پیدا می کند و اغلب حامل انرژی و کارمایه است موج می گویند، اگر این آشفتگی درمیدان های الکترومغناطیسی باشد آن را موج الکترومغناطیس می نامند درموج های الکترومغناطیس میدان های الکتریکی و مغناطیسی بر یکدیگر بطور عمود نوسان می کنند و با سرعت نور انتشار می یابند نور و موج های رادیویی از این گونه اند.

در مقابل موج های الکترو مغناطیسی ، موجهای مکانیکی قرار دارند.

موج های مکانیکی گونه ای از موج ها هستند که فقط در یک محیط مادی منتشرمی شوند انتشار این گونه موج ها به دلیل نیروهای داخلی در محیط بر اثر تغییر شکل و آشفتگی الاستیسیته ایجاد می شود. این نیروها تمایل بازگردانی محیط به شرایط نخست را دارند.

برخی از موج های مکانیکی :

– موج های صوتی

– موج های زلزله

– موج های آب

موج ها به دو دسته موج های طولی و موج های عرضی تقسیم می شوند.

در امواج طولی سرعت انتشار موج موازی با حرکت نوسانی آن است و در امواج عرضی این سرعت و حرکت عمود بر آن است.

امواج الکترومغناطیسی از نوع موج های عرض و امواج مکانیکی از نوع موج های طولی می باشند.

اکثر موج های صوتی دسته ای ازامواج هستند که هنگام انتشار موج دارای نوسان موازی و به صورت طولی می باشند.

مقالات دیگر ما >