نور پردازینور پردازی یکی از قواعدی است که در ساخت سالن ها و تجهیز آن ها بسیار اهمیت دارد ، زیرا علاوه بر زیبایی ، قابلیت دیدن کامل اشیا و زوایای سالن نیز باید موردتوجه قرار بگیرد . امروزه در تمامی اجرا های رسمی و غیره رسمی ، اجراهای موزیکال و غیره ، همه و همه به سبک خاصی از نورپردازی احتیاج دارند که باعث شده در هر حیطه یک تخصص در رابطه با آن ایجاد شود. نورپردازی با گذر از مرحله نیاز معمولی ، تبدیل به یک نیاز اجباری شده است و همین امر سبب شده که نور پردازی در غالب های مختلف پیشرفت کند.

مقالات نورپردازی >

جهت مشاوره، طراحی و اجرا سیستم کنفرانس، تجهیز سالن همایش، سیستم نور پردازی با شماره 02188860021 تماس بگیرید.