استاندارد بلندگو

با تغییر قطر و پیکره یک اسپیکر؛ میزان انرژی مکانیکی تولید شده که قرار است به انرژی آکوستیکی و امواج تغییر کند ،متفاوت خواهد بود.

طراحی ابعاد یک اسپیکر بر مبنای محاسبات ابعاد و قطر یک بلندگو می باشد که این محاسبات اسپیکر دیسپلیس منت Speaker displacement نامیده می شود.

دیسپلیس منت در بلندگو دارای دو قسمت می باشد :

– طراحی باکس و کابین نگهدارنده ( جعبه بلندگو)

– طراحی ابعاد یک اسپیکر

اولین قسمت محاسبه Effective cone diameter افکتیو کان دایامتر محاسبه قطر دایره بلندگو می باشد.

هرچه قطر بلندگو بیشتر باشد قابلیت تولید فرکانس های پایین بیشتر خواهد بود.

بالاترین نوع استاندارد مخروط بلندگو ، 45 سانتیمتر می باشد ، که می تواند پایین ترین فرکانس های بم و باس را پخش نماید.

افکتیو کان دایامتر در فیزیک و مکانیک بلندگو با واحد زیرنمایش داده می شود.

مقالات دیگر ما >