آکوستیک ( Acoustic) چیست؟


آکوستیک به معنای وسیع کلمه تولید ، تراگسل و دریافت انرژی به صورت ارتعاش در ماده است.
اگر اتم ها و مولوکل ها مایع یا جامد از اوضاع طبیعی خود تغییر مکان یابند و جا به جایی و آشفتگی در آنها ایجاد شود نیرویی به نام الاستیک یا الاستیسیته Elasticity در آنها پدیدار می گردد. که مربوط به سختی جسم است و این نیرو می خواهد جسم را به حالت نخست باز گرداند.
این نیرو را برگرداننده و Restoring Force رستورینگ فورس می نامند.
الاستیسیته خاصیتی است در برخی اجسام و آن این است که جسم در برابر تغییرشکل مقاومت می کند، و پس ازقطع نیروی تغییر دهنده شکل و اندازه نخستین خود را باز می یابد .
آکوستیک تراگسیل Transmission ترانسمیشن وانرژی است که در هنگام رخداد الاستیسیته در جسم نمایان می شود هر جا که انرژی را به صورت ارتعاش و موج در مولوکولها و اتم های یک ماده مشاهده می کنید انرژی تولید شده را علم امواج یا همان آکوستیک می نامند.