مقالات صدابرداری

طراحی آکوستیک و سیستم صوت تحت شبکه

صدا از ابتدای وجود خلقت یکی از عواملی بوده که همیشه جلب نظر کرده و به نوعی در ذهن آدمی ماندگار می شود. با پیشرفت روز افزون تکنولوژی این امر بیشتر مورد توجه قرار گرفت از این لحاظ که صدا را برای همیشه بتوانند ضبط کنند و یا اینکه کیفیت نامطلوب آن را بهبود بخشند و یا اینکه برای تعداد زیادی از شنوندگان صدایی یکنواخت را پخش کنند . در کارهای مرتبط با صدا برداری ، مثل تصویر و نور ، کار صدابرداری از اهمیت بیشتری برخوردار است.

اصول طراحی آکوستیک سالن کنفرانس، سالن همایش وآمفی تئاتر

طراحی آکوستیک سالن کنفرانس، آمفی تئاتر و سالن همایش

صدا از ابتدای وجود خلقت یکی از عواملی بوده که همیشه جلب نظر کرده و به نوعی در ذهن آدمی ماندگار می شود. با پیشرفت روز افزون تکنولوژی این امر بیشتر مورد توجه قرار گرفت از این لحاظ که صدا را برای همیشه بتوانند ضبط کنند و یا اینکه کیفیت نامطلوب آن را بهبود بخشند و یا اینکه برای تعداد زیادی از شنوندگان صدایی یکنواخت را پخش کنند . در کارهای مرتبط با صدا برداری ، مثل تصویر و نور ، کار صدابرداری از اهمیت بیشتری برخوردار است.

سیستم صوت تحت شبکه


مقالات طراحی سالن کنفرانس، سالن آمفی تئاتر و سالن همایش