مرکز اورژانس تهران

سالن کنفرانس 12 + 1 مرکز اورژانس تهران

تجهیز سالن کنفرانس؛ سیستم کنفرانس تلویک TELEVIC

تجهیز و راه اندازی سیستم کنفرانس مرکزاورژانس تهران شامل :


1 - کنسول شرکت کننده تلویک مدل D-Cerno D تعداد : 12 عدد
2 - کنسول ریاست تلویک مدل D-Cerno C تعداد : یک عدد
3 - منبع تغذیه تلویک D-Cerno CUR تعداد : یک عدد
4 - رکوردر پاناسونیک مدل EH 59 تعداد : یک عدد