محاسبات دفینیشن Definitions

محاسبات دفینیشن Definitions

دیواره ارتفاعی مخروط هم باید زاویه ی معین و دقیقی داشته باشد.

برای محاسبه معادلات شماتیک ، طراحی مخروط و ویس کوئل از Definition دفینیشن استفاده می شود که شامل:

1 – Re electrical resistance of voice coil

زاویه الکتریکی برای تعیین مقاومت اهم ویس کوئل

2 – Fs resonant frequency of loudspeaker moving mass in free air

رزونانس ، فرکانسی ایجاد شده توسط دیافراگم از معدل حرکت پرده بلندگو ، از ابتدای تولید موج تا انتهای ارتعاش بر مبنای هر واحد، در جابجایی هوا و فشرده سازی چگالی مولوکول ها و جرم هوای مقابل می باشد.

اگر فرکانسی در مقابل چیزی ایجاد کنیم که آن فرکانس قبلا در آن شئ وجود داشته باشد و موجب ارتعاش و لرزش آن شئ شود به آن رزونانس می گویند.

این اتفاق مثل این است که چند دیاپازون کوتاه و بلند در نقطه ای قراردهیم و به یکی از دیاپازون ها موجی وارد کنیم که آن موج فقط دیاپازونی با مشخصات اورا به ارتعاش وادار کند، در این هنگام دیاپازون متحدالشکلی که از نظر پیکره شبیه به دیاپازون مرتعش شده هستند به لرزه و ارتعاش افتاده و مابقی دیاپازون ها ساکن می مانند.

فرکانس های بلندگو ها می توانند بر روی بعضی از مولوکول ها ی ، هوا اثر ارتعاشی خاصی ایجاد کند که دیگر مولوکول ها موجود در فضا از آن ارتعاش نمی گیرند این ارتعاش رادیکال را رزونانس می نامند.

3 – Electrical Q of loudspeaker یا به اختصار Qes محاسبه ی جریان برق الکتریکی برای هر واحد تولید موج در اسپیکر باروش های آرام اس ، پیک پاور، پروگرم پاور.

4 -Mechanical Q cof loudspeaker یا به اختصار Qms رفتارهای مکانیکی دیافراگم در رقص مغناطیسی بر روی مگنت و قطب های بلندگو.

Qms به ضخامت یا عدم ضخامت و وزن سبک کاغذ بلندگو (بخاطر توان عکساالعمل سریع) و ابعاد ریاضی مختلف پرده دیافراگم برمی گردد.

5 – Total Q of loudspeaker یا همان Qts به معنی تمام محاسبات و نتیجه تمام مشخصات و جمع آوری آنها در طراحی اسپیکر می باشد.

Qts بدان معناست که یک حسابدار ، مدیر تولید، مدیر انبار و مدیر فروش استخدام کرده اید که هرکدام در آزمونی جدا گانه موفق شده اند ؛ وقتی همه ی اعضا را به صورت جمعی در یک مجموعه گرد آورید احتمال اینکه تفاهمی نداشته باشند ، باید محاسبه گردد و در نتیجه این تفاهم جمعی به گونه ای برنامه ریزی گردد که قابل تفاهم و مثبت باشد.

6- Equivalent air volume of moving mass suspension وی ای اس VAS ، تساوی و ترادف و هماهنگی در امواج و فرکانس های تولید شده در اسپیکر است .

وی ای اس برای قرار گیری در زوایای مختلف فرکانسی تولید می شود تا از تولید امواج ایستاده و نامناسب جلوگیری کند ، همچنین برای طراحی دیستورشن محاسبه می گردد.

یک بلندگو در علم آکوستیک ازحیث اینکه وسیله ای برای تولید امواج آکوستیکی است ، تراگذار نام دارد؛ که معادل فارسی ترانسداسور درزبان لاتین خواهد بود.

مقالات دیگر ما >