فشار صوتی

فشار صوتی

ده بلندگوی 100 واتی که توان فشار صوتی آن معادل 85 دسیبل است را در کنار هم گذاشته و حجم وات و فشار صوت را محاسبه می کنیم.

برای جمع حجم وات عدد 100 را در تعداد بلندگوها ضرب کرده و نتیجه 1000 وات خواهد بود که حاصل جمع 10 باری بلندگوی 100 وات است . پس حجم وات ایجاد شده 1000 وات در کل بلندگوهاست که این وات بر مبنای آر ام اس محاسبه می شود.

اما وقتی بخواهیم جمع تراز فشار صوت را برمبنای دسیبل محاسبه کنیم نمی توانیم همه ی اعداد را بصورت یکان جمع کرده و به عدد 850=10*85 برسیم، این معادله کاملا غلط است.

برای محاسبه ی تراز فشار صوتی باید از محاسبه لگاریتمی استفاده کنیم ، که جمع بین 10 عدد بلندگو با توان 85 دسیبل ، ( به شرط اینکه هرکدام 100 وات توان داشته باشد) نتیجه معادله با 135 دسیبل خواهد بود.

وات بر دو چیز ذکر می شود یکی تراز توان آکوستیکی و دومی حجم صدای ایجاد شده

وات در توان آکوستیکی بر اساس لگاریتم محاسبه می شود و در حجم صدا به صورت یکان می باشد.

در صنعت صدا نا آگاهی از این موضوع سبب خطای زیادی در مورد محاسبات آکوستیکی بلندگوها می شود.

مقالات دیگر ما >