شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان (اسکانیا) سالن کنفرانس

سیستم کنفرانس این پروژه شامل :


1 - سیستم کنفراس شرکت کننده تلویک مدل Dcerno-D تعداد : 12 عدد
2 - سیستم کنفرانس ریاست تلویک مدل Dcerno-C تعداد : 1 عدد
3 - منبع تغذیه تلویک مدل Dcerno-CUR تعداد : 1 عدد
4 - دوربین تصویر برداری سونی مدل EVID70 تعداد : 2 عدد
5 - باکس VSP تعداد : 5 عدد
6 - تلویزیون ال جی "80 تعداد : 1عدد