موج آکوستیکی

موج آکوستیکی

امواج و ارتعاشات آکوستیکی به سه دسته تقسیم می شوند :

1.امواج صوتی

2.امواج فرا صوتی بالاتر از صوت

3.امواج فرو صوتی پایین از صوت

به تصاویر بالا نگاه کنید در سه تصویر اول حالت الاستیسیته پس ار اعمال انرژی و نیروی بهم زننده ی شکل جسم، باعث برگشت به حالت اول می شود.

کشی که با دست کشیده شده و پولی که تغییر شکل داده و فنری که از حالت باز و بسته شدن تغییر شکل می دهد همگی با نیروی الاستیسیته به شکل اول خود باز می گردند.

تغییر پیکره جسم سبب آشفتگی در مولوکول ها و اتم های یک جسم شده و پس از قطع نیروی تغییر شکل دهنده با خاصیت الاستیسیته به شکل اول باز می گردند.

درحین بازگشت ماده به شکل اولیه ، ارتعاشی در بین مولوکول ها و اتم ها ایجاد می شود که موج آکوستیکی نام دارد.

مقالات دیگر ما >