دسیبل Decibel چیست؟

دسیبل Decibel چیست؟

به عنوان واحد محاسبات دو تعریف واحد در این زمینه وجود دارد:

– واحد اندازه گیری بل

– واحد اندازه گیری دسیبل

بل را با علامت اختصاری B و دسیبل را با علامت اختصاری db می شناسیم.

در ابتدا برای درک بهتر مفهوم دسیبل و بل با لگاریتم آشنا می شویم:

لگاریتم Logarithm چیست؟

لگاریتم یک عدد در یک پایه ، طبق عمل ریاضیات برابر با توانی از پایه است که آن عدد را می دهد.

برای نمونه لگاریتم عدد 1000 در پایه 10 ، برابر است با عدد 3. این یعنی :

1000=10*10*10

هر مرحله از ضرب این معادله یک واحد لگاریتم را بدست می آورد. هنگامی که ده اول در10 دوم ضرب و نتیجه 100 را با خود به همراه دارد و پس از آن 100 در ده سوم ضرب شده و حاصل ضرب 1000خواهد بود. حال می توانیم بگوییم 10 به لگاریتم 3 مساوی با 1000 است.

صورت محاسبات لگاریتمی را به شکل ذیل در علم فیزیک مختصر کرده و محاسبه می کنند.

به بیانی فیزیک درتوضیح لگاریتم اگر x=b و b به توان y باشد آنگاه لگاریتم x در پایه ی b برابر با y خواهد بود.در زبان ریاضی آن را به صورت log در پایه عدد 10 به لگاریتم عدد x برابر با y است. لگاریتم برای اولین بار توسط دانشمندی با نام جان نپر درسده 17 میلادی به عنوان وسیله ای برای آسانتر کردن محاسبات معرفی شد و به سرعت ازسوی دانشمندان و مهندسان پذیرفته شد و برای آسان تر وسریعتر کردن محاسبات ، جدول های لگاریتم اعشاری، و خطکش های لغزنده فیزیک وریاضی مورد استفاده قرار گرفت.

تمام این ابزارها بر پایه این مفهوم که لگاریتم حاصل ضرب برابر است با جمع لگاریتم ها ایجاد شد مانند معادله زیر :

به کمک مقیاس لگاریتمی ، می توان اندازه های بسیار بزرگ را در ابعاد کوچکتری نشان داد ؛ برای نمونه دسیبل که یکایی لگاریتمی است ، که برای نشان دادن تراز فشار صوت و تراز توان صوت کاربرد دارد.

مقالات دیگر ما >