تروش (Coupling) چیست ؟


در مبحث بلندگوی ایده آل به این موضوع پرداختیم که دونوع بلندگو برتر از مدل های:
1- بلندگوی دینامیکی (بلندگوی با تابش مستقیم )
2 - بلندگوی بوق دار ( که درایو یونیت داشته و قیفی شکل است)

هردو مدل این بلندگوها از تروش استفاده می کنند.
تروش (با تلفظ : به ضم تاء و کسر واو) ، تروش الکترودینامیکی که بین حرکت صفحه ای مرتعش به نام مخروط بلندگو یا دیافراگم و جریان موجود در ویس کوئل یا همان پیچک صوتی برقراراست.
این واژه معادل با Coupling انگلیسی است که از واژه Couple به معنای زوج ، چفت ، پیوستن ، جفت گیری کردن، مرتبط کردن می آید.
Coupling در الکتریسیته ترتیبی است از دو مدار الکتریکی که بواسط آن نیروی محرکه ی الکتریکی و جریان یک مدار بر نیروی محرکه الکتریکی وجریان مدار دیگر تأثیر می گذارد.
واژه متعادل آن در فارسی تروش نام گذاشته شده است.
انواع تروش الکترومیکانیکی که برای بلندگوها استفاده می شود :
- تروش الکتروستاتیک در بلندگوهای الکتروستاتیک
- تروش الکترومانیتیک درگیرنده های تلفنی