تأثیر THD بر کیفیت صدا

تأثیر THD بر کیفیت صدا

هرچه در صد امواج سینوسی در یک فایل بالاتر باشد کیفیت صدای بلندگو شفاف تر خواهد بود و هرچه واحد THD بالاتر باشد صدا دیستورشن بوده و اعوجاج بالاتر خواهد بود. مثل دو کفه ی ترازو که هر کدام صعود بیشتری داشته باشد کفه ی مقابلش به همان میزان نزول خواهد کرد.

هنوز بلندگویی تولید نشده که در صد THD در آن صفر باشد ولی می توان بلندگویی ساخت که THD در آن پایین ترین حد استاندارد را داشته باشد.

از موفق ترین کارخانه ها K-arrey بوده و بعد از آن کارخانه الکتروویس آمریکا ، که گروه تولیدی دایناکورد به آن تعلق دارد.

تعریف THD در تضاد با موج های سینوسی در علم فیزیک و ریاضیات متفاوت از تعریف گفته شده می باشد.

مقالات دیگر ما >