سیستم تلوزیون شهری این پروژه شامل:


1 - پنل 50*50 با دات پیچ 3.9 برند LEM متراژ : 36 مترمربع
2 - پروسسور LVP605 تعداد: دوعدد
3 - کارت گیرنده Novastar تعداد : 144 عدد
4 - کارت فرستنده Novastar تعداد : 2 عدد