بخش دوم دسیبل Decible چیست ؟

دسیبل یک واحد اندازه گیری لگاریتمی برای بیان نسبت یک کمیت و حجم فیزیکی که معمولا مورد استفاده آن در توان صوت یا شدت صوت، به یک مقدار مرجع مشخص است.

مقدار دسیبل یک کمیت ، ده برابر لگاریتم در پایه ده ، نسبت مقدار واقعی آن به مقدار مرجع است. ازآنجا که دسیبل نسبت دو کمیت فیزیکی با یکای یکسان است.

یک دسیبل یک دهم یک بل است ولی واحد بل به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد و معمولا از دسیبل استفاده می شود.

دسیبل معمولا به عنوان یکای تراز فشار صدا شناخته می شود. علاوه بر این درمحاسبات مهندسی علمی ، در زمینه آکوستیک و الکترونیک و کنترل مورد نیاز می باشد.

در الکترونیک بهره تقویت کننده ها و افت سیگنال ها به نویز و دیستورشن معمولا برحسب واحد لگاریتمی دسیبل بیان می شود.

گوش انسان وقتی یک وات صدا می شنود نمی تواند آن را از دو وات صدا تشخیص دهد و این اتفاق تا ده وات ادامه دارد.

یک صدای 30 واتی تا به 60 وات صدا نرسد برای گوش انسان یکنواخت است و هنگامی احساس حجم بیشتر می کند، که واحد افزایش ده گان یا صد گان و به هر شکل متفاوت از یکان باشد،اما در کنار این موضوع انرژی صوتی براساس یکان افزایش پیدا میکند.

اگر بخواهیم فرمولی بر مبنای یک واحد اندازه گیری ایجاد کنیم که در آن فرمول هم حجم شنوایی گوش انسان را یافته و هم بتوانیم، واحد فرد غیر قابل تشخیص افزایش صدا را به صورت توامان تعیین کنیم، چاره ای جز محاسبه ی این دو یعنی شنوایی گوش بر مبنای ده گان و صدگان و . . .با نسبت یکان افزایش امواج صوتی بلندگو به شکل لگاریتمی نخواهیم داشت ، که این محاسبه ی لگاریتم درصنعت آکوستیک و صوت دسیبل و بل نام دارد.

مقالات دیگر ما >