سالن کنفرانس کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه
ژوئن 21, 2020
بلندگو DAS AUDIO ACTION 508
ژوئن 22, 2020

انواع اسپیکر اکتیو و پسیو داس Dasaudio

بلندگو پسیو داس Dasaudio، باند اکتیو داس (Speaker Active& Passive، ساب ووفر داس (Subwoofer )، لاین اری داس (Linearray)

نوایی که با شما می ماند

محصولات داس ابزار کار حرفه ای ها هستند، بنابراین مقاومت و قابل اطمینان بودن، آنها بسیار مهم است. ما به نزدیک ماندن به مشتریان خود و کمک به آنها در رسیدن به اهداف خود اعتقاد داریم.

https://www.dasaudio.com/en/
https://www.dasaudio.com/en/
https://www.dasaudio.com/en/

Dasaudio-Action

Active speaker and passive band and Action Dasaudio subwoofer


بلندگو اکتیو و باند پسیو و ساب ووفر اکشن داس

https://www.dasaudio.com/en/

DasaudioAltea

Active speaker and passive band and altea Dasaudio subwoofer


بلندگو اکتیو و باند پسیو و ساب ووفر آلتِه-آ داس

https://www.dasaudio.com/en/

Dasaudio-LineArray-Event

line array event active and Passive dasaudio subwoofer


لاین اری اکتیو ایوِنت داس


https://www.dasaudio.com/en/

Dasaudio-Arco

Arco Dasaudio decorative speaker and subwoofer (passive)


بلندگو دکوراتیو و ساب ووفر (پسیو) آرکو داس

https://www.dasaudio.com/en/

DasaudioArtec-300

Passive and active speaker, decorative, Artec Dasaudio subwoofer


بلندگو پسیو و اکتیو، دکوراتیو، ساب ووفر آرتک داس

https://www.dasaudio.com/en/

DasaudioArtec-500

Passive and active speaker, decorative, Artec Dasaudio subwoofer


بلندگو پسیو و اکتیو، دکوراتیو، ساب ووفر آرتک داس


https://www.dasaudio.com/en/

Dasaudio-Vantec

Passive speaker, active, subwoofer, Line Array Vantec dasaudio


بلندگو پسیو، اکتیو، ساب ووفر، لاین اری ونتِک داس

https://www.dasaudio.com/en/

DasaudioQuantum

Passive and active speaker, decorative, quantum dasaudio subwoofer


بلندگو پسیو و اکتیو، دکوراتیو، ساب ووفر کوآنتوم داس

https://www.dasaudio.com/en/

DasaudioSpecial

Waterproof and decorative special speaker dasaudio


بلندگو ضد آب و دکوراتیو اسپشل داس


https://www.dasaudio.com/en/

Dasaudio-Aero

Line array, subwoofer, passive, active, Aero Dasaudio


لاین اری،ساب ووفر، پسیو، اکتیو، اِیرو داس

https://www.dasaudio.com/en/

Dasaudioara

Line array, subwoofer, passive, active, Ara Dasaudio


لاین اری، ساب ووفر، پسیو و اکتیو آرا داس

https://www.dasaudio.com/en/

DasaudioDeco

Deco Dasaudio ceiling speaker- passive and active


بلندگو سقفی دِکو داس


https://www.dasaudio.com/en/

Dasaudio-Dr

Dr. Dasauaio decorative speaker


بلندگو دکوراتیو دکتر داس

https://www.dasaudio.com/en/

DasaudioEn-54

Linear array waterproof EN54 Dasaudio


لاین اری ضد آب ای ان 54 داس

https://www.dasaudio.com/en/

DasaudioCeiling

Dasaudio ceiling speaker


بلندگو سقفی داس


https://www.dasaudio.com/en/

Dasaudio-Hq

HQ Dasaudio waterproof speaker and line array


بلندگو و لاین اری اچ کیو داس

https://www.dasaudio.com/en/

DasaudioRoad

Road Dasaudio monitoring speaker


بلندگو مانیتورینگ روود داس

https://www.dasaudio.com/en/

DasaudioWr

WR Dasaudio waterproof speaker and line array


بلندگو و لاین اری ضد آب دبلیو آر داس


https://www.dasaudio.com/en/

Dasaudio-Ux

Active and passive subwoofer UX Dasaudio


ساب ووفر اکتیو و پسیو یو ایکس داس