آر ام اس RMS چیست ؟


این حروف اختصاری از مهمترین المانهای فنی یک اسپیکر به شمار میرود که مخفف عبارت :روت مین اس کو ار (root mean square) می باشد که به معنی جذر متوسط مربع است .
در ریاضیات جذر متوسط مربع به انگلیسی ( Quadratic mean) کوآدراتیک مین و یا همان آر ام اس که با نام مقدار rms و مقدار موثر به انگلیسی ( Effective value) افکتیو ول یو نیز شناخته می شود . معیار آماری از اندازه کمیت متغیر است .
آر ام اس نسبتی است که یک چهارم حداکثر ممکن در تولید امواج فرکانسی در اسپیکر را با تغییرات ممکن تعیین میکند .این واحد اندازه گیری اصطلاحی برای انواع فرم موج :
موج سینوسی
موج مربعی
موج دندان اره ای
به عنوان سرفصل کمیت محاسبات ارائه می شود . در این محاسبات زمان T فرکانس Fو دامنه به شکل A معادله می پذیرد. به شکل زیر توجه کنید :